Gabhaidh Sinn a’ Rathad Mòr

Gabhaidh sinn a’ rathad mòr,
gabhaidh sinn a’ rathad mòr
Gabhaidh sinn a’ rathad mòr,
Olc air mhath le càch e.

(I)
Olc air mhath le Clann an-t-Saoir,
Olc air mhath le Clann an-t-Saoir
Olc air mhath le Clann an-t-Saoir,
‘S bodaich maola làghainn.

Gabhaidh sinn a’ rathad mòr,
gabhaidh sinn a’ rathad mòr
Gabhaidh sinn a’ rathad mòr,
Olc air mhath le càch e.

(II)
Gu mac Mhic Alasdair ‘s Loch-iall (Loch Iall),
Bidh iad leinn mar bha iad riamh,
‘S fear na Ceapaich mar ar miann,
Olc air mhath le càch e.

Gabhaidh sinn a’ rathad mòr,
gabhaidh sinn a’ rathad mòr
Gabhaidh sinn a’ rathad mòr,
Olc air mhath le càch e.

(III)
Thig Clann Ghriogair, feachd nam buadh,
‘S thig Clann Choinnich bho’n taobh-tuath
‘S mairg an dream do’n nochd iad fuath
Nuair dh’èireas fuaim nam blàr orr’.

Thig Clann Ghriogair garg san strì,
Stiùbhartaich ‘s iad sluagh a’ Rìgh
Mèarrsaibh uallach, suas a’ phìob
Olc air mhath le càch e.

(IV)
Gabhaidh sinn shuas ’s mèarrsaibh leinn a mach,
Cha thoghair oirnn a can gach daoine
Gabhaidh sinn shuas ’s mèarrsaibh leinn a mach,
‘S cha thoghair oirnn mu’n ortha.

Thig Clann Ghriogair, feachd nam buadh,
‘S thig Clann Choinnich bho’n taobh-tuath
‘S mairg an dream do’n nochd iad fuath
Nuair dh’èireas fuaim nam blàr orr’.

Gabhaidh sinn a’ rathad mòr,
gabhaidh sinn a’ rathad mòr
Gabhaidh sinn a’ rathad mòr,
Olc air mhath le càch e.

Le Iain Mac Mathghamhuinn.

(Sgríobh e so nuair a bha e ’muigh sa Mhinneasóta ’nam Machairean Móra. ‘S òran na comhaireachd an aghaidh nan Gaill gun teagamh agus sgríobh e sin ri chéile do chur spiorad láidir a-staigh eadar na Gáidheal dachaigh – Albainn, Éireann ’s Mhannainn – agus na Gaedheal thairis na dtonntan – Dúthaich nan Craobh, Eórp ’s áitean eile. Dh’iarr e do fhaigh na Gáidheil ri chéile do’n fhill dachaigh agus do chur na Gaill a-mach leis cogamh mór le saorsa gun mhall. Bha Fíor Gáidheal e fhé gun teagamh.)