Dh’fhalbhainn Fada ris a’ Ghealaich

(I)
Dh’fhalbhainn fada ris a’ ghealaich,
Dh’fhalbhainn fada, ruiginn Sìle,
Dh’fhalbhainn fada ris a’ ghealaich,
Rachainn far a bheil a’ bhrìdean.

(II)
Hò bha hò tha i laghach,
Hò bha hò tha i sìobhalt’,
Hò bha hò tha i laghach,
’S i mo roghainn de na chì mi.

Hò bha hò tha i laghach,
Hò bha hò tha i sìobhalt’,
Hò bha hò tha i laghach,
’S i mo roghainn de na chì mi.

Le Annag Iain Mhurchaidh (1887 gu 1978)

(‘S òran seo le Annag Iain Mhurchaidh no Annag MhicÀrnaid an mhath agus bha seannchadh an-mhath ’s an-mhor a robh i cuideachd gun teagamh)