Eathan Bhual Dubh Sùlan

Eathan Bhual
Dubh
Eathan Sùlan

Bha Eathan Bhual Dubh Sùlan na dhlùth-charaid ‘s nàbaidh do shin-sin-seanair Àdhaimh, Seumas MacCongail, Smearail, Latharn, an dithis ac an sàs gu mór as Dionnasg an Fhearainn. Bha Eathan Bhual Dubh ceannaire nan Gaidheal ré Cogadh nan Fearann eadar 1880an gu 1913 air aghaidh.