Seumas Mac Congail (1849 gu 1938)

Bha Seumas Mac Congail ceannard nan Gáidheal sa Sgìre Latharn ré Cogamh an Fhearainn eadar bliadhnaichean 1882 no 1883 gu 1913 air aghaidh. Bha Seumas an-làidir an aghaidh na tighearnan talmhainn mar bha ead an-uabhasach an aghaidh na muinntear Gáidheal bhochd. Bha ead ró-chruadh an aghaidh na Gáidheal cuideachd. Chuir Seumas sabaid ’s comhaireachd dochreidsinn an aghaidh na tighearnan talmhainn san Latharn agus ceanntar eile cuideachd. Agus bhuaidh e ’n aghaidh ead sa gach aon cath cuid ’s mó gun teagamh. Chuir e sabaid agus comhaireachd an aghaidh na tighearnan Gallda shuas gu a fhuair e bàs sa 1938. Bha Seumas cairdean an-mhath ’s an-mhor leis Eathan Bhual Dubh Sùlan mar chuir ead comhaireachd an aghaidh an tighearnan Gallda le chéile le na ceartas nan Gaedheal ’s nan Gaedhealtachd. Bha ead – Seumas ’s Eathan Bhual Dubh – as Sgìre Latharn cuideachd agus chunnaig ead obair cruadh nan tighearnan Gallda ó bha óige ead fhein gun teagamh.