Fear a’ Chòta Ruaidh

(I)
Fear a’ chòta ruaidh
Dh’fhàg e Ruairidh tinn.

Fear a’ chòta ruaidh
Dh’fhàg e Ruairidh tinn.

Fear a’ chòta ruaidh
Dh’fhàg e Ruairidh tinn.

(II)
Dh’fhàg e mi fo ghruaim
’S dh’fhàg e Ruairidh tinn.

Dh’fhàg e mi fo ghruaim
’S dh’fhàg e Ruairidh tinn.

Dh’fhàg e mi fo ghruaim
’S dh’fhàg e Ruairidh tinn.

(III)
’S toigh leam fhìn an t-òg,
Òigfhear bain-tighear’.

’S toigh leam fhìn an t-òg,
Òigfhear bain-tighear’.

’S toigh leam fhìn an t-òg,
Òigfhear bain-tighear’.

(IV)
Dh’fhàg thu mi fo ghruaim.
’S dh’fhàg thu Ruairidh tinn.

Dh’fhàg thu mi fo ghruaim.
’S dh’fhàg thu Ruairidh tinn.

Dh’fhàg thu mi fo ghruaim.
’S dh’fhàg thu Ruairidh tinn.

Le Tormod Dòmhnallach (1904 gu 1978)

(Chan eil fhios againn an sgeul mu’n òran seo, ‘ch thàinig e sin a-mach as Eilean Sgitheannach gun teagamh.)