Nuair a Bha mi an Cùl a’ Bhealaich – Ruidhle Beathaig

(I)
Nuair a bha mi ’n cùl a’ Bhealaich, b’ aigeannach mo lòn ann
Nuair a bha mi ’n cùl a’ Bhealaich, b’ aigeannach mo lòn ann
Nuair a bha mi ’n cùl a’ Bhealaich, b’ aigeannach mo lòn ann
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill.

(II)
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
’S nuair a bha mi ’n cùl a’ Bhealaich b’ aigeannach mo lòn ann.

(III)
Nuair a bha ris a’ chosnadh, ’s olc fear ach pòsainn
Nuair a bha ris a’ chosnadh, ’s olc fear ach pòsainn
Nuair a bha ris a’ chosnadh, ’s olc fear ach pòsainn
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill.

(IV)
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
Nuair a bha ris a’ chosnadh, ’s olc fear ach pòsainn.

(V)
Nuair a bha mi ’n cùl a’ Bhealaich, b’ aigeannach mo lòn ann
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill.
Nuair a bha mi ’n cùl a’ Bhealaich, b’ aigeannach mo lòn ann
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill.
Nuair a bha mi ’n cùl a’ Bhealaich, b’ aigeannach mo lòn ann
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill.

(VI)
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
’S nuair a bha mi ’n cùl a’ Bhealaich b’ aigeannach mo lòn ann.
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
’S nuair a bha mi ’n cùl a’ Bhealaich b’ aigeannach mo lòn ann.
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
’S nuair a bha mi ’n cùl a’ Bhealaich b’ aigeannach mo lòn ann.

(VII)
Nuair a bha ris a’ chosnadh, ’s olc fear ach pòsainn
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill.
Nuair a bha ris a’ chosnadh, ’s olc fear ach pòsainn
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill.
Nuair a bha ris a’ chosnadh, ’s olc fear ach pòsainn
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill.

(VIII)
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
Nuair a bha ris a’ chosnadh, ’s olc fear ach pòsainn.
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
Nuair a bha ris a’ chosnadh, ’s olc fear ach pòsainn.
Ged tha mi ’n-diugh aig Iain Dubh MacIain ’ic Aoidh ’ic Dhòmhnaill,
Nuair a bha ris a’ chosnadh, ’s olc fear ach pòsainn.

Le Eòin Eachainn Eòin Dhòmhnaill ’ic Ghilleasbuig Eòin ’ic Shomhairle Dòmhnallach (1932 gu 2021)

(Chaidh Beathag agus phòstadh i gu Iain Dubh mac Iain ‘ic Aoidh ‘ic Dòmhnaill, agus bha beirt mhac aca. Chaidh i’m mhac nas òige do bheò leis Clann MhicMhàrtainn. Agus bha bliadhnichean fhada ’s déigh sin thàinig long cogadh mòr fo tamall Ùig agus Cill Mhóir, agus chuir nan seoldairean damhsa mór air airson nan daoin na h-àite. Chaidh Beathag thun a’ dhamhsa ‘gus rinn i damhsa leis fear òg airson cuid mhath nan oidhche. Agus as déigh àireamhan fhada chunnaic i bha’m fear òig do mhac aice fhéin. Agus bha toilichte nas mhóire aice nuair a chunnaig ’s dh’ fhoghluim sin. Agus sgrìobh i ’n òran seo ri chéile ’s déigh sin.)