Foill-mharbhadh Leitir Mhòir (14mh Céitean 1752)

Foill-mharbhadh san Apainn
Tom-falach na h-Apainn

Bha sluagh bheag Seumasaich nan fhoill-mharbhadh nan Cailean Ruadh Caimbeul nó Cailean Glinn’ Iubhair air Leitir Mhòir air Dùrar na h-Apainn air an 14mh latha mìos Céitean san bhliadhain 1752. Bha Cailean Ruadh air an t-slighe chun do chuir nó fuadaichean Chlann Stiùbhart na h-Apainn a-mach as do thìr aca nuair chaidh a bàs e le sluagh bheag Clann Stiùbhart leis bragadaich as dhá muscaed ann.

Bha Cailean Ruadh Caimbeul nó Cailean Ruadh nó Cailean Glinn’ Iubhair san arm Sasuinn ré Bliadhna Teàrlaich eadar 1745 gu 1746, agas ás déidh seo sin gu ruige chaidh a bàs e air Leitir Mhòir na h-Apainn air 14mh Céitean 1752. Bha Clann Stiùbhart na h-Apainn nó Stiùbhartaich na h-Apainn san Arm nan Gaedheal ré Bliadhna Teàrlaich agas fhuair rèisimeid san arm sin cuideachd – Rèisimeid na h-Apainn. Bha Rèisimeid na h-Apainn san gach chath agas blàr an Chogadh nan Gaedheal ré Bliadhna Teàrlaich eadar 1745 gu 1746. Bha siad air Bhlàr Chùil Lodair air an 16mh Céitean 1746 cuideachd. Chuir iad blàr an aghaidh in éadan nan Sasanaich ás déidh le bliadhnaichean móra gu 1766 agas 1788 cuideachd.

Nuair chaidh a bàs Cailean Ruadh ann i Leitir Mhòir, dh’ionnsaigh rialtas Sasuinn agas arm Sasuinn agas cabhlachd Sasuinn an aghaidh Clann Stiùbhart na h-Apainn leis dìoghaltas mhóir agas chuir iad Seumas a’ Ghlinne chun bàs air 8mh Samhna 1752 mar sin. Agas chuir Clann Stiùbhart na h-Apainn blàr an aghaidh Sasuinn le bliadhnaichean móra mar sin cuideachd le saorsa na h-Albainn.