Paidir gu Calum Cille

1. In ainm an Athair, an Mhac agus an Spiorad Naomh.
2. Na Naodha. Uba seo air a h-uile mìr.
3. a thubhairt Calum Cille, is rinn e
4. naodha dubh-mìorbhala móra a
5. chuir brìgh anns na facal seo air
6. an t-Saoghal bheag agus air an t-Saoghal mhór ‘s
7. air a’ Chruinne Ché: ‘s nach bogaich
8. naodha beanna is ar naodha
9. gleanna naodha conaire seanga
10. Sìthe th’ aig sìth, a-null
11. ud thall, gu ‘n tog Chrìosd dhiotsa, I.D (Iesus Dominus)
12. gach olc ‘s gach tinneas ‘s gach
13. farmad, is bu leat Dia ‘s Calum Cille.

– Le Dubhghall Mac Phàrlain (1750)

(Sgrìobh e ‘n paidir seo shìos ri linn turas fada thairis nam fhairrge mór sa bhliadhain 1750 no 1767 b’fheudar. Dh’fhág e ‘muigh as Diùra sa seann Ghaidhealtachd chun gu Caraliana Thuaidh sa Ghaidhealtachd Úir do’n éalaich a-mach as na tighearnan talamh. Dheun e ‘gus do chlann aige sin mar dh’iarr iad fíor saorsa ‘muigh as nan Gaill gu brách air fad.)