Òran a’ Bhranndaidh

Luinneag:
Di-haal-lum, di-haal-lum, di-i’il, i’ll, hanndan,
Di-dir-ir-hal-hi’il-um, di-dir-ir-i-hal-haoi-rum;
Di-i’il-i’l-hal-dir-ir-ir-i, ha-ri-ha’al-haoi-rum,
Di-i’il-haal-dil-il-i’il, dor-ri-ho’ol-hann-dan.

(I)
Tha fortan ann, bidh deoch againn,
Na biodh an copan gann oirnn;
Tha pailteas anns na botalaibh,
Chan eil an stoc air chall oirnn;
Is feàirrde sinn an toiseach e
Gu brosnachadh ar cainnte;
Ged bhiodh a h-uile deoch againn
’S e ’s docha leinn am branndaidh.

Di-haal-lum, di-haal-lum, di-i’il, i’ll, hanndan,
Di-dir-ir-hal-hi’il-um, di-dir-ir-i-hal-haoi-rum;
Di-i’il-i’l-hal-dir-ir-ir-i, ha-ri-ha’al-haoi-rum,
Di-i’il-haal-dil-il-i’il, dor-ri-ho’ol-hann-dan.

(II)
’S e sin an sruthan mireannach,
An tobar milis seannsail;
Tha binneas mar ri grinneas
A chur spioraid am fear fann ann;
Is feàirrde sinn na shireas sinn,
Cha chualaidh mhilleadh cheann e;
’S ro-mhath an seise muineil
Do gach duine ghabhas rann e.

Di-haal-lum, di-haal-lum, di-i’il, i’ll, hanndan,
Di-dir-ir-hal-hi’il-um, di-dir-ir-i-hal-haoi-rum;
Di-i’il-i’l-hal-dir-ir-ir-i, ha-ri-ha’al-haoi-rum,
Di-i’il-haal-dil-il-i’il, dor-ri-ho’ol-hann-dan.

(III)
Cha chunnart dhuinn e theireachdainn,
Tha seileir anns an Fhraing dheth;
Chan eil eagal gainne
Air an loingeas thug a nall e;
Their sinne on bu toigh leinn e,
Nach dèan e choire call oirnn,
Air fhad ’s gun dèan sinn fuireach ris,
Bhith gabhail tuilleadh sannt air.

Di-haal-lum, di-haal-lum, di-i’il, i’ll, hanndan,
Di-dir-ir-hal-hi’il-um, di-dir-ir-i-hal-haoi-rum;
Di-i’il-i’l-hal-dir-ir-ir-i, ha-ri-ha’al-haoi-rum,
Di-i’il-haal-dil-il-i’il, dor-ri-ho’ol-hann-dan.

Le Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir (1724 gu 1812)

agus

An t-Urramach Iain Mac Calmain

(Rugadh agus togadh Donnchaidh Bàn san Ghleann Urchaidh, agus sgrìobh e ‘n òran seo san Ghàilig Ghleann Urchaidh o dhùthchas. Ach chaidh an òran seo thairis nan tonn gu Ceap Breatuinn san Dùthaich nan Craobh, agus sgrìobh an t-Urramach Iain Mac Calmain, agus thàinig do chlann no muinntear Mhic Calmain as Loch Carain agus Loch Aillse chun gu Ceap Breatuinn. Agus chuir e ‘n òran seo chun san Ghàilig Cheap Breatuinn, san Ghàilig nam Measaidh, san Ghàilig Ceap Breatuinn an Ear-Dheas agus san Ghàilig Chamuis Anna cuideachd.)