Marag Dhubh

Rinn dhaoine ‘m Marag Dhubh mhath as am fuil mucan, bà ‘s caoraich. Bha sin biadh an-mhath gun teagamh. Chuir ead oinniun ann agus bha rudan mhath eile ‘staigh sin cuideachd. Tha h-ainm biadh-dhubh no marag dhubh, marag fhuil agus biadh fhuil. Bha sin an-mhor an-seo gu deireadh 1800an, agus air aghaidh as dheidh sin cuideachd. Char ith mi sin agus ‘s mór an truagh sin.

Le Dòmhnull mac Iain mhic Calluim mhic Ìomhair Mac a’ Phiocair.