Mort Gleanna Comhann (Gàilig Ghleann Comhann)

(I)
A mhnathan a’ ghlinne seo,
A mhnathan a’ ghlinne seo,
A mhnathan a’ ghlinne seo,
’S mithich dhuibh èirigh.

(II)
’S mis’ a rinn a’ mhoch-èirigh
’S mis’ a rinn a’ mhoch-èirigh
’S mis’ a rinn a’ mhoch-èirigh
Sibhse a’ cur feum air.

(III)
Ta an crodh air an togail
Ta an crodh air an togail
Ta an crodh air an togail
’S na fir air an reubadh.

(IV)
Na taighean ri theine
Na taighean ri theine
Na taighean ri theine
’S na mnathan ag èigheach.

(V)
Aig Lùban na h-abhainn
Aig cùl Tom an t-Sabhail,
Ta iomadh fear-taighe
Na laighe nach èirich.

Le Tormod Dòmhnallach (1904 gu 1978)

(Chuir saighdearan Caimbeullach agus saighdearan Gàidheal eile leis sluagh nan Gaill an eòlas chugu do reith a-mach Gleann Comhann gun mhall mar bha pleann air nan Gaill do chur gach aon duine gu bàis a-steach Gleann Comhann. Ach cha robh àireimh mór Gàidheil do’n éalaich a-mach Mort Gleann Comhann air 13mh Gearran 1692, agus bha móran truagh sin gun teagamh.)