Na Ceathair Ministearan

Gilbeart Mac a’ Cléirich
Donnchadh Buidheach no Donnchadh Mac Gille-Bhuidhe
Gilleabuig Buidheach no Gilleabuig Mac Gille-Bhuidhe
Dòmhnull a’ Chnoc Camshron

Bha nam fhir so daoine mhath agus choinnich ead muinntear Gàidhealach ri chéile ’n aghaidh nan Gaill agus an aghaidh cànan Beurla ’s na daoine Gallda cuideachd. Bh’ ead ‘g obair eadar 1750an gu 1758 agus cha robh ead ministearan oifigiúil. Dhéan ead an obair so mar cha robh ministearan Gàidhealach leotha le bliadhnichean fada ’nn sa Ghleann Gàidheal.