Òran Luadhach

Ho ro luaidh, o ho
Ho ro luaidh, o ho
Ho ro luaidh, ho ro luaidh
Ho ro luaidh, o ho!

(I)
Seo an t-uisge, Ceart gu leòr?
Seo na duircean daraich
Tha na duic-daraich mhòr!
Gus am bi am dath cho làidir.

Ho ro luaidh, o ho
Ho ro luaidh, o ho
Ho ro luaidh, ho ro luaidh
Ho ro luaidh, o ho!

(II)
Dè rinn tha a-raoir?
Bhruach mi na ciad thoirdean,
Tha comh-roinn feadhna matha,
Tha sin uile ‘g obair comhla.

Ho ro luaidh, o ho
Ho ro luaidh, o ho
Ho ro luaidh, ho ro luaidh
Ho ro luaidh, o ho!

(III)
Fhraoich! Fhraoich! A luis phailtt!
Sin am fearainn far am fàs thu,
Bha mi toilichte nuair a chunnaic mi,
Póg na gréine air do bhlàithean.

Ho ro luaidh, o ho
Ho ro luaidh, o ho
Ho ro luaidh, ho ro luaidh
Ho ro luaidh, o ho!

Le Siusaidh Nic a’ Mhaolain Ní Chatháin.

(Tha ‘n òran seo mu’n am fraoich aig obair chun do chur dathan air nan eadaidh agus air nam breacan gu h-áiridh. Sgríobh Siusaidh an òran seo sa bhliadhain 2017. Rinn i sin mar dh’iarr i òran mhath aici mar thánaig i ‘gus cúpla chairdean ri chéile do chur Feis Gáidhealach ann sa bhaile mór Nuadh Eachraic ri linn an t-samhramh 2017. ‘S òran le na daoin’ òige gu h-áiridhe.)