Òran Bagraidh

(I)
Aobh cumar an eas dom,
Aobh bealach nan slògh,
Aobh bruthaichean Beinn Beithich,
Aobh an gleann sa robh tu òg.
Trom dom maduinn aon-là,
Trom dom maduinn a’ chro,
Nì robh èirig air an eislig
Caisteal a’ chro.

(II)
Nar ro geis anns a’ chro,
Nir bu geis anns a’ chro,
Fa tu deanma bidh muid diamain,
Lagaidh ceudan dìogailt linn.
Buille beada gom borr,
Goille grad beart doid,
Com gun cholainn sliochd na feannaig,
Dìogailt rinn-dearg baradag slìom.

(III)
iam righfinnid air an Fianta,
Ro-sà ràthan rìghtech tu,
Riam ruighean ràth na rìghinn,
Rogaid roighean tu ar rìgh,
Saindsearc sighi sorcha seiti,
Caimbeart cruthach calma ceannt,
Supach suanach solma socrach,
Ceudnach clota cleusta clit.

(IV)
Toinnti muinntir na dubh-chos,
Inn san draodhnich ‘s ruigh raoin,
Sloinnti cinneil sliochd a’ mhaduidh,
Cingdi cairpech diaman saoidh,
Bhite breacach Loch a’ Bharr,
Bhite fiadhach Carrsa Feàrn,
Bhite brocach Gleann na Seamraig
Bhite fleaghtach an Dail Righ.

(V)
Do bhi treilis donna dosrach,
Air an ruadhadh san do dail,
Greagan congail tochadh sgola
Seirbhti sin an deireadh gnas.
Tarpa sluagh na gruaigi ciar,
Na cneas deathar cairti glas
Dosguin ciripti teasmailt brianta
Sosguin foirprig teanmaidh bragh.