Raghnall mac Ailein Òig agus a Mhac agus an t-Each

Caluim Iain: An gabh sibh an stòiridh eile dar a bha each agus e fhèin agus a mhac?

Raghnall Dubh: Bha e fhèin agus a mhac. Bha…fhuair an t-each bàs as an stàball aige agus bha gille làidir e fhèin. Agus dh’iarr e a’ ghille an t-each a shlaodadh a-mach agus chaidh e fhèin a-staigh ’s chum e grèim air an each. Rinn iad dà leth air an each eadarra.

Caluim Iain: Bha e làidir.

(Tha ‘n agallamh seo eadar Caluim Iain Mac Gilleathain agus Raghnall Dubh mac Eòghann (1880 gu 1960) agus tha e sin mu Raghnall mac Ailein Òg nan Clann Raghnuill (1662 gu 1712) agus do mhac aige cuideachd. Fhuair do mhac an t-each bàs san stàball agus chaoidh e leis do mhac do chur an each bàis a-mach as an stàball gun mhall, agus dheun ead sin. Bha fear làidir mòr aig Raghnall mac Ailein Òg bha e ‘s sliochd MacDhùghaill Mhòrair nan Clann Raghnuill agus ‘s as Mòrar a Deas ead fhein cuideachd.)