Sean-fhaclan Throndarnais

Cha do smaoinich an t-olc nach do rinn an t-olc = Evil does not think that it has carried out any evil.

Ultach teine cuid fir eile = Another person’s share is an armful of fire.

An rud nach gabh na coin, thoir do dh’eun odhar e = The thing a dog doesn’t want, give it to the dun-coloured bird.

Cha b’ fheàrr an asgaidh e = It’s better for being free, i.e. it was a steal.

Is beag an rud a thoilicheas clann = Little is the thing which amuses children.

Chan eil deur air an t-sùil ged a tha an cù a’ caoineadh = No drop in is the eye although the dog is crying.

Am fear a gheibh bean gheibh e buaireadh = A man who gets a wife gains trouble.

Cas a’ falbh ’s cas a’ fuireach = One left going, one leg staying, i.e. indecision or procrastination.

Mol gach neach mar a gheibh thu e = Take everyone as you find them.

Cha bhi iomall air cuid a’ chait = There’s no limit to the cat’s share.

Cha tig aon rud gun dà rud = Not one thing comes but two in its wake.

Ta eagal air a’ bheò ron mhairbh = The living are frightened of the dead.

Chan ioghnadh cèir na cluaise a bhith searbh; is ioma rud searbh a ta i a’ cluinntinn = Little wonder ear wax is bitter to the taste when it has to listen to nasty things.

Na spìon feusag fear nach aithne dhut = Don’t pluck a man’s beard whom you don’t know.

Cha tig fuachd gus an tig earrach = The cold doesn’t arrive until spring.

Dihaoine an aghaidh na seachdain = Friday will be contrary to the week.

Cha làidire duine na nàdar = No man is stronger than his nature.

An-diugh Diciadain, thriall an t-seachdain = Today is Wednesday, the week has gone fast.

Am fear a cheanglas ’s e a shiùbhlas = The man who ties his bundle travels well.

Am Samhradh, an Geamhradh gu Nollaig = The Summer and then Winter to Christmas.

Le Tormod Dòmhnallach (1904 gu 1978)

(Thug Tormod Dòmhnallach an sean-fhaclan seo chun daoine san bhliadhna 1956 no mu sin.)