Teàrlach Ruadh air Éirisgeidh (23mh Iuchar 1745)

As dheidh an chiad cath air am Fharraige Mhór, chaidh Teàrlach agus na daoin' uasal eile (seachd daoine leis) air aghaidh gu nan Eileanan do thoiseach cogadh mór nuadh an aghaidh nan Goill. Fhuair ead mu ceanntar nan Eileanan air 15mh Iuchar, ach char fhaigh air talamh aca gu 23mh Iuchar mar bh' ead ag oraic le slaughan Goill eile mu'n ceanntar. Bh' ead 'sabaid an aghaidh dhà long Goill roimhe fhuair ead a-muigh air chul Leóghais. Nuair a chunnaig ead bha sin sábháil, chaidh ead air aghaidh leis an cuairt air Eilean Érisgeidh.

Thánaig spiorad làidir air nan daoine na h-àite nuair a dh'fhoghluim ead bha Teàrlach Ruadh eatarthu. Bha e air dachaigh le ciad àm. Ach cha robh na taoisich gu math nuair a chunnaig ead cha robh gunnichean-móra 's saighdearan Gáidhealach aige 'nnsin! Ach chaidh Teàrlach do'n obair agus bhuaidh e na taoisich chun air taobh leis le cúpla seachdainn, agus chaidh ead air aghaidh gu cogadh mór annsin gun mhall.

Thánaig flùr a-mach as Frainng leis Teàrlach Ruadh agus tha ead ag fàs math 's làidir ann an-diugh. Thug na daoin' àite air Éirisgeidh an àinm Flùr a' Phrionnsa, 'gus tha ead gu gasta gun teagamh.