Tha d’ Athair air an Daoraich

(I)
Tha d’ athair air an daoraich
’S mo ghaol air gille beag ruadh.

Tha d’ athair air an daoraich
’S mo ghaol air gille beag ruadh.

Tha d’ athair air an daoraich
’S mo ghaol air gille beag ruadh.

(II)
’S e mo ghille laghach, laghach
’S e mo ghille laghach, ruadh.

’S e mo ghille laghach, laghach
’S e mo ghille laghach, ruadh.

’S e mo ghille laghach, laghach
’S e mo ghille laghach, ruadh.

(III)
Tha d’ athair air an daoraich
’S mo ghaol air gille beag ruadh.

Le Peigi Mhic Ràth no Peigi Anndra (1874 gu 1969)

(‘S òran seo thun bàlach òig mu d’ athair aige air an t-slighe deoch uisge bheatha. Chuir sin ri chéile le Peigi agus do piuthar Màiri)