Trod air Cnoc a’ Chille (1841 gu 1846)

Bha trod so eadar muinntear Gàidhealach ann sa Ghleann Gàidheal nuair a chur nam Fhir an t-Urramach Gilleasbuig MacShuibhne’muigh as do’n obair Eaglais Cléirich ann mar fhuair e phostamh chun gu piùthar na dàrna bean chéile ’s dheidh a shiubhail i’muigh as an saoghal so. Bha fear mhath ’s Fìor Gàidheal a’ Gilleasbuig MacShuibhne ’s dh’éirich na muinntear Gàidhealach a-mach sa chosaint na Gilleasbuig nuair a chuir riaghaltas Eaglais na h-àite e’mach as obair air aige san Eaglais. Bha fearg an-mhor aca – muinntear Gàidhealach – gun teagamh.

Bha bean chéile Gilleasbuig – treasamh bean chéile’muigh as an Eaglais cuideachd, agus cha robh sin còir ’s ceart. Bha ‘trod ’s cogamh a-staigh an Eaglais mar sin eadar 1841 gu 1846, ach bhuaidh e caithream mhor leis ’s leotha sa 1846 nuair a dh’fhill e do’n obair san Eaglais nan urramach air ais a-rithist. Ach shiubhail e gu bhàis ’s gu h-Aifreann cóig bliadhain as dheidh sin (1851) mar an trod fhada ’nn.

Le Seumas Ruairidh Mac Coinnich.