Tursan gu Caraliana (1690 gu 1750an)

1690 agus 1729: Thánaig ciad sluagh Gàidhealach a-staigh gu Gleann Gàidheal, Caraliana sa 1690 agus a-rithist sa 1729. Thánaig ead shìos a-muigh as Àpalaid mar bh’ ead shuas ann o 1619 no 1620 air aghaidh no mu sin. Bha Dubhghall Mac Phàrlain an ciad taoiseach na Gleann Gàidheal mar bha e ’nn roimhe taoiseach eile. Dh’ionnsaigh na Sasunnaich no na saighdearan dhearg a-staigh gu Gleann Gàidheal ré 1660an, ach fhuair ead bhristeamh na Daoine Dúthchais san àm sin. Ach bha na Gàidheil an-charaid leotha ‘gus dh’fhan mhaid ann mar sin amhàin.

1732: Thánaig daoine s Clann Mhic Ràith gu Gleann Gàidheal, Caraliana sa bhliadhain so mar bha ead ‘lorgaigh le saorsa’muigh as na tighearnan talamh agus a-muigh as na Gaill, agus le talamh nuadh leotha cuideachd.

1746 gu 1747: Thánaig sluagh an-mhor nan Gàidheal a-muigh as na Gàidhealtachd do’n éalaich a-muigh as nan Gaill as dheidh Bliadhna Teàrlaich (1745 gu 1746). Dh’éalaich ead a-muigh as an sgrios-cinnidh air dachaigh le Bliadhna na Creach as 1746 air aghaidh. Bha Fíor Gàidheil ead fhé mar shabaid ead le fíor saorsa na Gàidheal agus na Gàidhealtachd a-mach as riaghaltas Gallda.

1748 gu 1750an: Thánaig sluagh an-mhor Gàidhealach gu Caraliana Tuath, Caraliana Deas, Nuadh Eachraic, Àpalaid agus Dùthaich Mhic a’ Taoisich cuideachd mar dh’éalaich ead a-muigh as an sgrios-cinnidh sa Ghàidhealtachd as 1746 air aghaidh. Rinn ead dachaigh nuadh ann nuair a fhuair sábháilt’ aca.