Aingeal Coimhideachd

(I)
Aingil choimhidich mo làimhe dheise,
Freasdail dhomh an oidhche nochd,
Teasraig mi ’nns na dìle treasa,
Sgeadaich mi le d’ lìon ’s mi nochd,
Comhnaich mi ’s mi diblidh bochd.

(II)
Stiùir mo choit anns a’ choire chaimeideil,
Treòir mo cheum am beum ’s an slochd,
Caithris mi ’nns na cara caireimein,
Is tearmaid mi o chearb nan olc,
Is tearmaid mi o chearb a nochd.

(III)
Fuadaich uam tuar na truailleachd,
Cuartaich mi gu Luan o lochd;
O Aingil chaoimh mo làimhe dheise,
Teasraig mi o dhaoi a nochd,
Teasraig mi ’n oidhche nochd.

(Chuir paidir mhath seo ’staigh an leobhar Camina Gadelica mu’n eadar 1872 gu 1912 no mu sin.)