Guidhe gu h-Aingil ’s Naobhan

Guidhim is acham
Air Cuibh is Calum
Air Màthair mo Rìgh,
Air Brighde banail,
Air Mìcheal Mìl,
Ard-Rìgh nan Aingeal,
Mo chobhair ’s mo dhìon
O gach sìodh air thalamh.

(Bha paidir mhath seo ’staigh Carmina Gadelica cuideachd.)