Am Paidrichean ‘s Filildheachd

‘Robh, bha sin roimh – bheil roimhe sgoil, rinn mhaid staidear agus annsein nuair a dhean mhaid obair-dhachaigh againn, thosaidh mhaid do phaidir. Ba cheart bha mhaid ‘foghluim bhéarsa nam Pìoball Naomhtha gach latha. Agus bha m’athair ‘léamh ‘s ‘sgairt a-mach as am Pìoball agus sgairt mhaid a-mach le chéile nam bhéarsan a dh’fhoghluim mhaid ann. Nuair a fhuair mhaid nas sine chuir m’athair ceistean chugainn mu’n ‘léamh am Pìoball Naomhtha. Annsein nuair a chuaidh mhaid do bheò sa Thìr Ua Mhórdha cúpla bliadhain as dheidh sin leis mo seann-thuismitheoran – sgairt mo seann-athair Mac Aoidh a-muigh as filildheachd Raibeart Mac Conboirne roimhe ‘m Pìoball Naomhtha ‘s Gàilig amhàin. Bha fhios agu Mac Conboirne ‘s am Pìoball Naomhtha ri chéile.

Le Marta Nic Leòid.