An Seann-Eaglais

Bha na seann-Eaglais an-mhor, agus bha sin adhmad. Bha ceathar doras air gach taobh, agus bha cùbaid ann eadar an Eaglais agus an cùbaid nas airde. Bha h-àite làidir ann cuideachd agus bha na leabhar Eaglais agus naideachd Eaglais a-staigh ann. Bha na suidhean air chàl an Eaglais le nan daoine fo tràilleachd.

San àm amhàin bha seirbheisean creideamh taobh a-muigh gach aon Eaglais àite mar bha ’n aimsear gu h-an-mhath, agus thánaig luchd an-mhor ann le seirbheis, agus chuaidh am ministearan taobh mar sin.

Le Ánna Nic Ghille-Liath.