Caidil gu Là

(I)
Se m’eudail an cùirtear dhèanadh mir’ agus sùgradh
‘Se m’eudail an cùirtear dan dùraiginn pòg.
O ho ro, i ri ri, Caidil gu là
O ho ro, i ri ri, Caidil gu là.

(II)
‘Se m’eudail am fleasgach ghabh air falbh air an fheasgar,
O, tha mi fo bhreislich ma sheasas an ceò.
O ho ro, i ri ri, Caidil gu là
O ho ro, i ri ri, Caidil gu là.

(III)
Dol a-null air an fhadhail, gun dèanainn mo roghainn,
Bhiodh càch air a dheaghaidh ‘s mo roghainn air tòs.
O ho ro, i ri ri, Caidil gu là
O ho ro, i ri ri, Caidil gu là.

(IV)
A Dhè tha sna h-àrdaibh, bi caoimhneil rim ghràdh-sa,
Cuir an eucoir gu nàire is àrdaich a’ chòir.
O ho ro, i ri ri, Caidil gu là
O ho ro, i ri ri, Caidil gu là.

Le Iain Mac Mathghamhuinn.

(Sgríobh Iain an òran so shìos sa bhliadhain 1937. Reinn daoine taifeadan nan Iain ’seinn agus ‘caoineadh òrain na Gaedheil, ach òrain nan Eileanan gu h-áiridh. Rugamh ’s togamh e san Uig air Leòdhais, agus thánaig e gu nam Machairean Móra sa 1905. Reinn e toigh, feirm agus dachaigh aige a-muigh air nam Machairean Móra sa Mhinneasóta cuideachd. Th’ òran so le làmh Iain Mac Mathghamhuinn a chuir e ri chéile mu’n eadar 1905 gu 1936 no 1937 no mu sin.)