Gogan a’chinn mhòir

Sèist:
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buaichaille nan gamhna.
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buaichaille nan gamhna.
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buaichaille nan gamhna.
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buaichaille nan gamhna.

(I)
‘S ann ort fhèin a tha na casan
‘S chan e casan Gallda
Cinn cho gairbhe ris a’ chalpa ‘
‘S ainmeil air an danns’ thu.
‘S ann ort fhèin a tha na casan
‘S chan e casan Gallda
Cinn cho gairbhe ris a’ chalpa’
‘S ainmeil air an danns’ thu.

Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buaichaille nan gamhna.
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buaichaille nan gamhna.
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buaichaille nan gamhna.
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buaichaille nan gamhna.

(II)
Gogan fhèin an gille gasda
Tha e math gu dannsa
Bidh e ruith air feadh nan nighean
A’ mireag ’s a’ cainnt riuth’.
Gogan fhèin an gille gasda
Tha e math gu dannsa
Bidh e ruith air feadh nan nighean
A’ mireag ’s a’ cainnt riuth’.

Le Iain Mac Mathghamhuinn.

(Sgríobh e so nuair a bha saoghal aige san Mhinneasóta’muigh air nam Machairean Móra. Sgríobh e sin so mu’n eadar 1906 gu 1935 no 1937 b’fheudar. Reinn e so mar dh’iarr e chun air na Gaedheil Óige do fhan air aghaidh leis aig feirmeachd air an talamh an-mhath air nam Machairean Móra. Thubhairt e fhé chun na Gaedheil Óige do phósamh ri chéile leis Gaedheil eile’mháin mar bha chreideamh ’s eagal mór aige air mu’n tha na daoin’ óige ’siubhail a-muigh as na talamh agus ‘caill an cànan dhùthchais aca cuideachd.)