Chan eil mo leannan ann an seo

(I)
Chan eil mo leannan ann an seo
Cha robh e raoir ‘s cha bhi e nochd
Chan eil mo leannan ann an seo
No fear a thogas m’inntinn.

Sea o a leo a lae o ann
Sea o a leo a lae o ann
Sea o a leo a lae o ann
Sea ó é lann sea o-ram.

(II)
Caolas eadar mi ‘s mo luaidh
Caolas eadar mi ‘s mo luaidh
Caolas eadar mi ‘s mo luaidh
Is cuan eadar mi ‘s m’annsachd.

Sea o a leo a lae o ann
Sea o a leo a lae o ann
Sea o a leo a lae o ann
Sea ó é lann sea o-ram.

(III)
Caolas Bheàrnaraigh is Uig
Caolas Bheàrnaraigh is Uig
Caolas Bheàrnaraigh is Uig
Gur tric mo shùil a-null air.

Sea o a leo a lae o ann
Sea o a leo a lae o ann
Sea o a leo a lae o ann
Sea ó é lann sea o-ram.

Le Iain Mac Mathghamhuinn.

(Sgríobh e sin so nuair a bha ‘beó e ’muigh air nam Machairean Móra – Minneasóta – agus bha chaill e fhé mar cha rabh e ’n aice na Fharraige Mór ann cuideachd. Sgríobh e sin eadar 1905 gu 1937.)