Clann Moire Mhàthair Mac Dhé

Thosaidh Iain mac Phàdruig an searmóin amháin a-mach le ceist innteannaich, agus dhéan e sin gach aon Latha Sabaid no Di-Domhnaich. Air Di-Domhnaich so dhubhairt e: “Bithidh mi ‘g cainnt mu Moire, màthair nan Ìosa Chriosd ri latha so. A-nis, dé Moire, Màthair nan Ìosa?” Sheas sean bean amháin shuas agus dh’fhreagair i: “Chan eil fhios agam, ach chualaidh mi bha i ‘s Clann Néill (Clann Mhic Néill) ri linn mo shaoghal agam.” Annsein, sheas sean bean eile shuas agus dhubhairt i: “Cha mi creidinn bha Moire, Màthair nan Ìosa ‘s Clann Néill mar bha maighdinne i fhé – bha i as Clann Dòmhnaill gun teagamh.”

Le Seumas Ruairidh Mac Coinnich.