Gàilig Diùra

Sgeultan ann an Diùra

Ludhadh ann an Diùra: Caluim Iain: Agus bhiodh iad postadh aodaich, chaidh am posta. Seonag Mhic Ghille Sheathanaich: Bha, postadh. Bha na…bha na pladaichean air am postadh mura rachadh iad...

Leumh Air Aghaidh »

Luadhadh ann an Diùra

Caluim Iain: Bha sibh ag ràdh gun robh doras mòr aca, seadh? Màiri NicLoingsich: Doras mòr aca ’s bhiodh e an doras ’s e…bhiodh e air gach taobh den doras...

Leumh Air Aghaidh »

Cèilidhean ann an Diùra

Caluim Iain: Agus nuair a bha sibhse nar balach bha e na chleachadh an seo ann Diùra a bhiodh a’ tighinn gu cèilidh air an oidhche? Gilleasbug MacEachairne: Bha, bha....

Leumh Air Aghaidh »