Ma Leag Thu Mi, Ma Thog Thu Mi

(I)
Ma leag thu mi, ma thog thu mi
Nach chur thu mi mar bha mi roimhe?
Ma leag thu mi, mo thog thu mi
Nach chur thu mi mar bha mi?

(II)
Ma fhuair mi na mo shìneadh mi
Nach chur thu mi mar a bha mi roimhe
Ma fhuair mi na mo shìneadh mi
Nach chur thu mi mar bha mi?

(III)
Ma leag thu mi, ma thog thu mi
Nach chur thu mi mar bha mi roimhe?
Ma leag thu mi, mo thog thu mi
Nach chur thu mi mar bha mi?

(IV)
’S ann an Gleann Thangasdail
An gille grinn a rinn mo mhealladh,
’S ann an Gleann Thangasdail
An gille grinn a dh’fhàg mi.

’S ann an Gleann Thangasdail
An gille grinn a rinn mo mhealladh,
’S ann an Gleann Thangasdail
An gille grinn a dh’fhàg mi.

(V)
Ma leag thu mi, ma thog thu mi
Nach chur thu mi mar bha mi roimhe?
Ma leag thu mi, mo thog thu mi
Nach chur thu mi mar bha mi?

Le Annag Iain Mhurchaidh Mhic Àrnaid (1887 gu 1978)

(Sgrìobh Annag Iain Mhurchaidh an òran seo shìos mar dh’ iarr i do chur òran spiorad m`laidir ri chéile. Agas dheun i sin annseo gun teagamh)