Ruidhleadh Gocan a’ Chinn Mhòir – Thèid mi do Loch Àlainn

(I)
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buachaille nan Gamhna.

Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buachaille nan Gamhna.

Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buachaille nan Gamhna.

Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir
Buachaille nan Gamhna.

(II)
’S ann ort fhèin a tha na casan
’S chan e casan Gallda,
Cinn cho gairbhe ris a’ chalpa
’S ainmeil air an danns’ ’ad.

’S ann ort fhèin a tha na casan
’S chan e casan Gallda,
Cinn cho gairbhe ris a’ chalpa
’S ainmeil air an danns’ ’ad.

(III)
Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhòir
Agus seataidh Seònaid,
Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhòir
Agus seataidh Seònaid.
Ars a’ chailleach air an làr
Ris a’ chaillich air an spàrr
“’S math a dhannsainn ‘Seacaidh Tar’
Ann an làithean m’ òige.”
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir…
Thèid mi do Loch Àlainn
Is fàgaidh mi Tulach Odhar.

Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhòir
Agus seataidh Seònaid,
Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhòir
Agus seataidh Seònaid.
Ars a’ chailleach air an làr
Ris a’ chaillich air an spàrr
“’S math a dhannsainn ‘Seacaidh Tar’
Ann an làithean m’ òige.”
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir…
Thèid mi do Loch Àlainn
Is fàgaidh mi Tulach Odhar.

Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhòir
Agus seataidh Seònaid,
Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhòir
Agus seataidh Seònaid.
Ars a’ chailleach air an làr
Ris a’ chaillich air an spàrr
“’S math a dhannsainn ‘Seacaidh Tar’
Ann an làithean m’ òige.”
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir…
Thèid mi do Loch Àlainn
Is fàgaidh mi Tulach Odhar.

Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhòir
Agus seataidh Seònaid,
Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhòir
Agus seataidh Seònaid.
Ars a’ chailleach air an làr
Ris a’ chaillich air an spàrr
“’S math a dhannsainn ‘Seacaidh Tar’
Ann an làithean m’ òige.”
Ruidhleadh Gogan a’ chinn mhòir…
Thèid mi do Loch Àlainn
Is fàgaidh mi Tulach Odhar.

(IV)
Dìridh mi, teàrnaidh mi
Dìridh mi Tulach Odhar
Dìridh mi, teàrnaidh mi
Fàgaidh mi Tulach Odhar.

Dìridh mi, teàrnaidh mi
Dìridh mi Tulach Odhar
Dìridh mi, teàrnaidh mi
Fàgaidh mi Tulach Odhar.

Le Dòmhnall Thormoid Bhàin Mac Aoidh (1893 gu 1980)

(Thànaig an òran seo san Ghleann Codruaidh air Talamh an Éisg san Dùthaich nan Craobh, agus thánaig an t-òran thun nan Eileanan agus thun an Uibhist a Deas gu h-àiridh, agus ’s òran an-mhath ann san Uibhist an-diugh)

Agallamh eadar Dòmhnall Thormoid Bhàin agus Dòmhnall Gilleasbuig Dòmhnallach:

Dòmhnall Gilleasbuig: ’S a bheil aon phort agaibh?

Dòmhnall Thormoid Bhàin: Tha, b’ e sin na droch phuirt.

Dòmhnall Gilleasbuig: Ò, bhell, gu dearbh tha mi coma dè cho dona ’s a tha iad, fhad ’s a ghabhas sibh iad. Stiallaibh air fear dhiubh.

Dòmhnall Thormoid Bhàin: Gabhaidh mi port-à-beul.

Dòmhnall Thormoid Bhàin: Glè mhath, ma-thà.