’S Fhada Bhuam Fhìn Bonn Beinn Eadarrain

’S fhada bhuam fhìn bonn Beinn Eadarrain
’S fhada bhuam fhìn Bealach a’ Mhorbhain
Cùl Beinn Eadarain, bonn Beinn Eadarrain
Cùl Beinn Eadarain, Bealach a’ Mhorbhain.

’S fhada bhuam fhìn bonn Beinn Eadarrain
’S fhada bhuam fhìn Bealach a’ Mhorbhain
Cùl Beinn Eadarain, bonn Beinn Eadarrain
Cùl Beinn Eadarain, Bealach a’ Mhorbhain.

Sin an naidheachd a chuala mise mu dheidhinn co-dhiù.

Le Aonghas MacGilleFhaolain (1892 gu 1978)

(‘S òran sgeul seo mu Colann gun Ceann. Chaoidh Colann gun Ceann an aghaidh a’m muinntear Mòrar airson àm fada, ‘gus thàinig Raghnall mac Ailein Òig (1662 gu 1712) na Clann Raghnuill do shabaid an aghaidh an bocan gharbh. Bhell, bha Raghnall mac Ailein Òig caithream an aghaidh Colann gun Ceann, agus chuir e Colann gun Ceann a-mach as Mòrar, a-mach as Morbhairne,’mach as Loch Abar chun gu Beinn Eadarrain air Eilean Sgitheannach. Bha laoch an-mhath ’s an-mhor a robh Raghnall mac Ailein Òig.)