Saor-Feurach na Samhramh

Cuiridh ’s cruinnich ead na h-ainmhithean aca ri linn mios Céitean, Òg-mhìos agus Iuchar. Bith gach aon bà no h-eallach aca ri linn sa phàirc an-mhor; faighidh ead na laoich a-mach as am bà san phàircean beag agus cuiridh ead am marcaich aca – nan laoich – cuiridh ead nam bà’muigh sa coilltean ri linn àm seo. Déanaidh na Gáidheil Caraliana ’n ulm, càis ’s biadh eile sa mhioschan seo cuideachd. Cuiridh gach teaghlach am marcach amhàin air an ainmhithean / laoich aca mar th’ ead difriúil le gach aon teaghlach. Cuiridh ead na laoich chun gu saorsa ’s dheidh sin le bliadhain amhàin le dhà mìos deag, ach coinnidh bà bainne ‘ca le nan teaghlaich.

Le Donnchadh mac Iain mhic Aonghus mhic Dómhnull Caimbeul