Siubhail-Bhàis gu Dùraim (Sultain gu Nodlaig 1650)

As déidh Cath Dùn Bàrr air an 3mh Sultaine 1650, ghabháil nan Gaill eadar ceithir mìle (4,000) gu sè mìle (6,000) saighdear Albainn ann. Chuir na Sasannaich na Ciomaich-Cogaidh Gáidhealach air siubhail-bhàis gu Dùraim (sa Shasuinn Meadhan) mar bh’ eagal agu mu na Ciomaich-Cogaidh ’siubhail gu h-Éirinn no gu h-Eóraip do shabaid an aghaidh Sasuinn ann, agus dh’iarraidh ead na Ciomaich-Cogaidh a-muigh ’s a-mach as an tìr seo (an Ghaidhealtachd) gun mhall. Bha ’n turas ró-chruadh gu Dùraim gun teagamh, agus shiubhail mìltean ’s mìltean Ciomach-Cogaidh gu bàis ri turas uabhasach mar sin. Bha na Ciomaich-Cogaidh gun biadh, gun deoch, gun còmhdaich ’s gun socrach, agus shiubhail ead gu bàis cuid ’s mór mar sin.

4mh Sultaine 1650: Rinn ead siubhail-bhàis le h-ochd ’s a fichead mìle (28) gun socrach gu Bearraic san Albainn a’ Deas.

5mh gu 10mh Sultaine 1650: Bha turas fuilteach air aghaidh gu Dùraim sa Shasuinn Meadhan, agus chuir na Gaill na Ciomaich-Cogaidh a-staigh Ard-Eaglais Dùraim cuideachd. Bha sin gainntir na Ciomaich-Cogaidh gu Samhainn 1650.

12mh Sultaine gu 31mh Dàmhair 1650: Bha na Ciomaich-Cogaidh a-staigh an Ard-Eaglais gun soluis, gun glan, gun glan-uisge agus gun biadh mhath ann. Shiubhail mìltean ’s mìltean eadarthu gu marbhadh annseo mar sin.

1mh Samhainn gu 10mh Samhainn 1650: Chruinnich riaghaltas Gallda na Ciomaich-Cogaidh Gáidhealach ri chéile air tráigh Sasuinn an Ear agus chuir ead na Ciomaich air long-turas gu Lunnainn, Sasainn.

Féill Màrtainn gu Nodlaig 1650: Rinn na Ciomaich-Cogaidh turas thairis nan Farraige Mhór a-muigh as Lunnainn, Sasuinn gu Dùthaich nan Craobh. Chaidh ead air aghaidh gu tràilleachd faoi riaghaltas Sasuinn ann le bliadhnaichean beó agu. Bha ciad ’s a dà fichead a deich (150) gu ciad ’s ceithir fichead (180) saighdear beo nuair a shroich ead talamh air nan Eileanan Gréine, san Achadh an Iubhair agus air Talamh na Ghlaise (Dùthaich nan Craobh). Bha sin a-muigh eadar ceithir mìle (4,000) gu sè mìle (6,000) roimh an turas air 4mh Sultaine 1650.