Gàilig Loch Abar

Mo Shinnsearan

Mo Shinnsearan

Caluim Iain: Faodaidh sibh a’ tòiseachadh ur seanair. Iain Beag: Mo sheanair? Caluim Iain: Athair bhur n-athair. Iain Beag: No mo shinn-seanair. Caluim Iain: Ur seanair bhur sinn-seanair. Iain Beag:
Leumh Air Aghaidh »
Deòrsa Bochanan agus a’ Phearsair

Deòrsa Bochanan agus a’ Phearsair

Bha am fear eile air thuras agus thadhail e a-staigh ann an taigh-bìdh agus dh’orduich e uighean airson a bhiadh…airson a’ bhraiceast gu bhith aige. Fhuair e sin. Agus dar
Leumh Air Aghaidh »
Marbhrann do Dhòmhnall Mòr Òg

Marbhrann do Dhòmhnall Mòr Òg

(I) ’S goirt an naidheachd seo a thàinig oirnn à Bràigh Uisge Ruaidh: Chaill sliochd Iain ’ic Mhàrtainn guala làidir nam buadh. ’S lìomhor h-aon tha cràiteach ri linn do
Leumh Air Aghaidh »
Òran Ghaoil gu Comhaireachd

Òran Ghaoil gu Comhaireachd

Luinneag: Thogainn fonn gun bhi trom Air nighinn duinn a bha ’n Cat-thaobh: Ghruagach òg a’ chùil duinn Dh’ éireadh sunnd orm ri d’ fhaicinn. (I) Latha dhomh ’s mi
Leumh Air Aghaidh »
Òran an Oidhche do chuireadh gu Bàs e

Òran an Oidhche do chuireadh gu Bàs e

(I) Is truagh, a rìgh, mo nighean donn Nach robh mi thall am Muile leat Far ’m faighinn iasg is sithean fhiadh, ’S a chiall, cha bhiodh oirnn uireasbhuidh. (II)
Leumh Air Aghaidh »