Gàilig Mòrar

Raghnall mac Ailein Òig agus Colann gun Cheann

Raghnall mac Ailein Òig agus Colann gun Cheann

Raghnall Dubh: Bha duine làidir air an robh Raghnall…Raghnall Dòmhnallach de Chlann ’ic Dhùghaill a bha fuireach ann an Crois. Agus bha mac piuthar aige agus chaidh i…chaidh i, am
Leumh Air Aghaidh »
Raghnall Mac Ailein Òig

Raghnall Mac Ailein Òig

Bha fear ann an Àrasaig ris an abradh iad Raghnall mac Ailein Òig, fear de Chloinn Dùghaill Mòrair a Deas. Agus bha e na dhuine sònraichte làidir. Bha daonnan anns
Leumh Air Aghaidh »
Aonghas nan Corc agus an Aire-chladh

Aonghas nan Corc agus an Aire-chladh

Raghnall Dubh: Bha e na thuathanach sa Cheapaich ris an abradh iad Aonghas nan Corc agus bha an cladh…bha an cladh làimh ris goirid bhon taigh. Caluim Iain: Seadh. Raghnall
Leumh Air Aghaidh »
Ach ’illean Bithibh Sunndach

Ach ’illean Bithibh Sunndach

Luinneag: ’Illean bithibh sunndach a-null air a’ bhòidse Fàgail ar dùthchadh on dhiùlt i an lòn dhuibh, Ach ’illean bithibh sunndach a-null air a’ bhòidse. (I) ’Illean na bithibh gruaim
Leumh Air Aghaidh »
Raghnall mac Ailein Òig agus a Mhac agus an t-Each

Raghnall mac Ailein Òig agus a Mhac agus an t-Each

Caluim Iain: An gabh sibh an stòiridh eile dar a bha each agus e fhèin agus a mhac? Raghnall Dubh: Bha e fhèin agus a mhac. Bha…fhuair an t-each bàs
Leumh Air Aghaidh »
Òran do MhacShimidh

Òran do MhacShimidh

Luinneag: ’S toigh leam fhìn fear donn an fhèilidh, Gìomanach a’ ghunna ghleusda, ’S toigh leam fhìn fear donn an fhèilidh. (I) ’S toigh leam fhìn an ceann-cinnidh Sim Òg
Leumh Air Aghaidh »
’S Fhada Bhuam Fhìn Bonn Beinn Eadarrain

’S Fhada Bhuam Fhìn Bonn Beinn Eadarrain

’S fhada bhuam fhìn bonn Beinn Eadarrain ’S fhada bhuam fhìn Bealach a’ Mhorbhain Cùl Beinn Eadarain, bonn Beinn Eadarrain Cùl Beinn Eadarain, Bealach a’ Mhorbhain. ’S fhada bhuam fhìn
Leumh Air Aghaidh »
Ruidhleadh Cailleach Eachainn Mhòir

Ruidhleadh Cailleach Eachainn Mhòir

Luinneag: Ruidhleadh cailleach Eachainn Mhòir agus seatadh Seònaid, ruidhleadh cailleach Eachainn Mhòir agus seatadh Seònaid. (I) Thuirt a’ chailleach a bh’ air an spàrr ris a’ chailleach a bh’ air
Leumh Air Aghaidh »
Am Pìobaire ‘gus an Sìthiche (Gàilig Mòrar)

Am Pìobaire ‘gus an Sìthiche (Gàilig Mòrar)

Caluim Iain: Agus, a-niste, bha sibh a’ dol a dh’innse. Niste bha sibh ag ràdh gun robh fear seo ann latha ’s c’ ainm a bh’ air an duine fhèin?
Leumh Air Aghaidh »